Stowarzyszenie "Dla Rodziny"

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej AOON

Projekt Opiekuńcza Łódź

By Trevor Runner

Stowarzyszenie „Dla Rodziny” realizuje program „Opiekuńcza Łódź – Bis”, w ramach którego umożliwia wsparcie Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej. Zadaniem Asystenta jest towarzyszenie Podopiecznemu w życiu codziennym, kształtowanie zaradności, aktywizowanie, pomoc w radzeniu sobie z trudnościami. Wspiera on rozwój osobisty Uczestnika Projektu, pomaga w nabywaniu nowych umiejętności, ale także motywuje do doskonalenia zasobów, które Podopieczny posiada. Rola Asystenta okazuje się niezwykle przydatna w obecnym, trudnym okresie związanym z sytuacją epidemiczną w kraju. To między innymi dzięki Asystentowi Podopieczny nie musi martwić się o zakupy, leki, ale także zwykłe podniesienie na duchu i towarzystwo w czasie, który niejednego z nas wystawia na próbę samotności. 

 

Wsparcie Asystenta jest odpowiedzią na szczególnie trudną sytuację osób chorujących, niepełnosprawnych lub niesamodzielnym oraz ich rodzin w zakresie prawidłowego i możliwie samodzielnego funkcjonowania w swoim środowisku. Program realizowany jest od stycznia 2020 roku przez kolejne dwa lata. Usługa Asystenta jest nieodpłatna (finansowana przez SdR ze środków programu) i obejmuje wizyty w domu podopiecznego, spędzanie z nim czasu średnio 2-3 razy w tygodniu po 2-4 godziny.  

 

Informacje formalne 

Program „Opiekuńcza Łódź Bis” RPLD.09.02.01-10-A011/19 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś IX. Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. 

Partner Stowarzyszenie „Dla Rodziny” realizuje zadanie nr 10: Rozwój usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej i Psychologa. Partner DR. 

 

Okres realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2021 

Zasady zgłaszania: 

Zgłoszenia przyjmowane są w trybie ciągłym, a nabór Uczestników Projektu prowadzony jest do wyczerpania limitu miejsc. Ze wsparcia skorzystać mogą zarówno osoby dorosłe (do 70 r.ż.), jak i dzieci oraz młodzież. Zgłoszenia przyjmowane są drogą telefoniczną oraz mailową, można także wykorzystać druk zgłoszenia (poniżej) i dostarczyć go do siedziby Stowarzyszenia „Dla Rodziny” najlepiej umawiając się wcześniej na spotkanie.  

 

kontakt: tel. 42 616 05 16, 
e-mail: stowarzyszenie@serwer1488236.home.pl 

  

Stowarzyszenie można wspierać przesyłając darowiznę lub 1% podatku. Dziękujemy!

Nr KRS: 0000207011

Nr konta bankowego:

25 1500 1038 1210 3007 7890 0000

Bank BZ WBK oddział Łódź