ZApraszamy do lektury

aktualności

Organizacja pozarządowa

Stowarzyszenie "Dla Rodziny"

e -mail

stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl

telefon

+48 42 616 05 16

sdrna podwórku w ogrodzie

Jeśli jesteś osobą otwartą, pomysłową, darzysz osoby z niepełnosprawnością empatią i masz doświadczenie w pracy z nimi, być może zainteresuje Cię praca Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej. Zapraszamy do kontaktu osoby chętne do podjęcia pracy w charakterze Asystenta Osobistego. Pod numerem telefonu Stowarzyszenia (42 616 05 16) dyżuruje zespół projektu, który chętnie opowie o szczegółach oferty

Szkolenie dziękujemy...

W dniu dzisiejszym odbyło się szkolenie dla zespołu Asystentów „Praca z chorym otępiennie i jego rodziną”. Szkolenie poprowadziła p. Sonia Cieślik- psycholog z Łódzkiego Towarzystwa Alzheimerowskiego.
Asystenci poszerzyli swoją wiedzę nt. objawów i przebiegu chorób otępiennych a także wspomagania funkcjonowania osoby chorej. Dowiedzieli się w jaki sposób komunikować się z chorymi oraz jakie trudności mają ich opiekunowie.
Stowarzyszenie „Dla Rodziny” otrzymało materiały z ćwiczeniami wspomagającymi funkcje poznawcze u chorych za które serdecznie dziękujemy.

Szkolenie dla AOON 21.07.2021 r.

Tytuł szkolenia: Praca z chorym otępiennie i jego rodziną.

Zakres: Uczestnicy szkolenia zapoznają się ze specyfiką chorób neurodegeneracyjnych wynikających zarówno z niepełnosprawności, jak i wieku (główne objawy, dynamika i przebieg, możliwe zaburzenia zachowania u osoby chorej, problemy opiekunów rodzinnych). W szkoleniu zawarto praktyczne wskazówki dot. komunikacji z chorym, uwzględniono czas na zadawanie pytań i omówienie indywidualnych przypadków.

Szkolenie odbędzie się stacjonarnie i online; link: https://bit.ly/AOON_21lipiec

Celem szkolenia jest zwiększenie umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi. Szkolenie odbędzie się dzięki programowi Opiekuńcza Łódź – Bis, który jest finansowany ze środków EFS poprzez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie -13 lipca 2021 r.

Stowarzyszenie Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego ,,Dla Rodziny”
uprzejmie informuje Członków Stowarzyszenia,iż w dniu 13 lipca 2021r.(wtorek)o godzinie 16.30(w drugim terminie o godz.17.00)odbędzie się XVII Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Dla Rodziny”.
 
Zebranie odbędzie się w formie hybrydowej(stacjonarnie w Siedzibie Stowarzyszenia oraz on-line za pomocą platformy internetowej TEAMS).
 
Prosimy   o   zalogowanie się na  swoje  indywidualne  konta  członkowskie (np.: j.kowalski@teams.dla-rodziny.org.pl) 5  minut  wcześniej w    celu    sprawdzenia połączenia.
Zebranie w  części  stacjonarnej odbędzie  się w  siedzibie  Stowarzyszenia  przy ul.  Piotrkowskiej  38 lok 9U.Informacje  pod  telefonem: 426160516 lub  e-mail: stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl.
Na  zebraniu  zostaną omówione  realizowane i przygotowywane projekty, podjęte decyzje dotyczące składu Władz Stowarzyszenia i możliwości funkcjonowania Stowarzyszenia w roku 2021i 2022r.
 
Porządek obrad:
 
13 lipca 2021 (wtorek)
 
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Odczytanie protokołu z poprzedniego walnego zebrania.
5. Powołanie następującej komisji:
a. skrutacyjnej, b. mandatowo- regulaminowej, c. wniosków i uchwał
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2020.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2020.
8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań, planu na rok 2021 i udzieleniem absolutorium Zarządowi za działalność w roku 2020 oraz podjęcie uchwały o przeznaczeniu wyniku finansowego.
9. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu Stowarzyszenia kadencji 2018-2022r
10. Sprawy różne, dyskusja.
11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
12. Zamknięcie obrad.
     
 
Piotr Chuchler
 
Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Warsztaty psychoedukacyjne Temat: Komunikacja interpersonalna. 27 maja 2021 godz. 16.30-18.15

Zapraszamy na warsztat psychoedukacyjny, którego tematem będzie „Komunikacja interpersonalna” .Uczestnicy poznają zasady skutecznego formułowania komunikatów dopasowanych do konkretnego odbiorcy oraz rozwiną swoje umiejętności w zakresie efektywnej komunikacji z innymi ludźmi.
 

Warsztaty poprowadzi psycholog terapeuta Marta Ziętal certyfikowana psychoterapeutka pracująca w podejściu krótkoterminowym skoncentrowanym na rozwiązaniu BSFT, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień, psycholog, trenerka, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, edukatorka seksualna. 

Warsztaty odbędą   się w formie hybrydowej, dla 5 osób przygotowaliśmy miejsce w siedzibie Stowarzyszenia pozostałe osoby zapraszamy na warsztaty w formie online. 

Warsztaty odbędą się dzięki projektowi TRANSFER – przeniesienie usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. Projekt finansowany ze środków EFS, w ramach program Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Lider projektu TPN więcej na stronie www.tpn.org.pl

Link do spotkania za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams: 

http://bit.ly/Komunikacja_interpersonalna_27_maja

 

Szkolenie Dla Zespołu AOON temat: "Elementy pracy socjalnej w pracy AOON", 12 maja 2021

Szkolenie Dla Zespołu AOON temat: „Elementy pracy socjalnej w pracy AOON”, prowadzenie: Jarosław Mrozowski, termin: 12 maja b.r. , godz. 17.00-18.15,
on-line hybrydowo, 5 miejsc w Stowarzyszeniu.

 Szkolenie odbędzie się w ramach projektu „Opiekuńcza Łóðź –  Bis”

Na podwórku Stowarzyszenia kwitnie wiśnia japońska 🙂 To znak, że robi się coraz bardziej wiosennie, pogodnie i kolorowo.

Konkurs na stanowisko psycholog wymiar etatu: 1 (zastępstwo) - Reakrutacja zakończona w dniu 24 kwietnia

Stowarzyszenie „Dla Rodziny” w Łodzi zaprasza do składania ofert na stanowisko: Psycholog w realizowanym na terenie Łodzi partnerskim projekcie społecznym Rozwój usług AOON i psychologa 

Miejsce pracy: praca na miejscu w siedzibie Stowarzyszenia i poza siedzibą 

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony 

Wskazania dot. umiejętności i predyspozycji: 

Umiejętność opracowania programów aktywizacji osób z niepełnosprawnością 

Umiejętności wykorzystania i przekazania podopiecznym oraz swojemu zespołowi konstruktywnych narzędzi i form wsparcia, służących np. wspieraniu w rozwiązywanii przezwyciężaniu kryzysów, wspieraniu w kształtowaniu dobrych relacji rodzinnychdobrej komunikacjizaradności itp. 

Umiejętność przekazywania wartości społecznych, chęć działania dla dobra wspólnego.  

Zainteresowania w zakresie zdrowia, rodziny, aktywizacji, rozwoju osobistego i podobne 

Kwalifikacje wymagane (na podstawie regulaminu programu) 

Wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/ zaświadczenia/ inne oraz 

Doświadczenie zawodowe umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia -minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie/w pracy z określoną grupą docelową nie powinno być krótsze niż 1 rok. Przeprowadzony podyplomowy staż zawodowy, pod merytorycznym nadzorem psychologa posiadającego prawo wykonywania zawodu, który ponosi odpowiedzialność za czynności zawodowe wykonywane przez psychologa – stażystę.(W trakcie podyplomowego stażu zawodowego psycholog uzyskuje ograniczone prawo wykonywania zawodu. Po odbyciu stażu uzyskała prawo wykonywania zawodu psychologa.) 

Oferty można składać osobiście, po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania lub drogą elektroniczną przesyłając cv z dopiskiem “Psycholog-rekrutacja 2021”Mile widziane rekomendacje z poprzednich miejsc pracy. 

Adres: ul. Piotrkowska 38 lok 9U.  

Tel. 42 616 05 16 lub 503773567  

E-mail: stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl 

Zapraszamy! 

Takie podziękowanie otrzymaliśmy dziś Również dziękujemy inicjatorom akcji oraz wolontariuszom!

Grupa wsparcia dla rodzin warsztaty 14 kwietnia 2021r.

Zapraszamy na warsztaty z asertywności, część II,  które odbędą się o godz: 16:30 do 18:00 

Zapraszamy na II. część warsztatu psychoedukacyjnego, którego tematem będzie trening asertywności. Trening asertywności ma na celu poznanie, czym jest postawa asertywna, uległa i agresywna oraz poszerzenie umiejętności zachowań asertywnych w różnych sytuacjach społecznych. Uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć zachowania, które stanowią dla nich trudności w relacjach społecznych. Trening asertywności to warsztat składający się z dwóch części. 

Warsztaty poprowadzi psycholog terapeuta Marta Ziętal certyfikowana psychoterapeutka pracująca w podejściu krótkoterminowym skoncentrowanym na rozwiązaniu BSFT, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień, psycholog, trenerka, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, edukatorka seksualna. 

Warsztaty odbędą   się w formie hybrydowej, dla 4 osób przygotowaliśmy miejsce w siedzibie Stowarzyszenia pozostałe osoby zapraszamy na warsztaty w formie online. 

Warsztaty odbędą się dzięki projektowi TRANSFER – przeniesienie usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. Projekt finansowany ze środków EFS, w ramach program Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Lider projektu TPN więcej na stronie www.tpn.org.pl

Link do spotkania za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams: 

    http://bit.ly/warszaty_asertywnosci2

 
 
 


II część szkolenia dla Asystentów AOON 10 marca 2021r.

Tytuł szkolenia: Praca AOON z dziećmi i młodzieżą OzN. Zakres: Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie skutecznego wspierania Beneficjentów-dzieci i nastolatków z różnymi niepełnosprawnościami, w tym ze spektrum autyzmu oraz ich rodzin w ramach usług świadczonych przez AOON. Będzie także zawierało wskazówki, jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu w pracy Asystenta. termin: 10.03.2021r. godz. 16.00-18.15 Osoba prowadzaca: Marta Ziętal, psycholog, terapeuta Certyfikowana psychoterapeutka pracująca w podejściu krótkoterminowym skoncentrowanym na rozwiązaniu BSFT, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień, psycholog, trenerka, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, edukatorka seksualna.Na co dzień pracuję na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Fundacji JiM. Moimi pacjentami są tam dzieci i młodzież w spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. Ponadto prowadzę sesje psychoterapii indywidualnej i dla par. W Stowarzyszeniu „Dla Rodziny” pracowałam w latach 2015-1018 jako psycholog w projekcie Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, a obecnie w ramach projektu Transfer prowadzę konsultacje indywidualne oraz grupę wsparcia dla członków rodzin osób chorujących psychicznie.

 

Link do szkolenia Microsoft Teams: http://bit.ly/II_czesc_szkolenia_AOON

Celem szkolenia jest zwiększenie umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, wypracowanie wspólnych metod pomocy zespołu AOON Stowarzyszenia . Szkolenie odbędzie się dzięki programowi Opiekuńcza Łódź – Bis, który jest finansowany ze środków EFS poprzez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Z uwagi na ograniczenia wywołane pandemią wirusa SARS-CoV-2, szkolenie przeprowadzone zostanie w formie hybrydowej

XV Forum Organizacji Pacjentów – 11-12 Luty 2021

Jak co roku Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej pod kierunkiem ks. Arkadiusza Nowaka zorganizował ogólnopolską konferencję dotyczącą zdrowia – Forum Organizacji Pacjentów. Forum gromadzi ekspertów, decydentów, przedstawicieli organizacji pacjenckich wszystkich dziedzin zdrowia. W tym roku Forum odbyło się w formule on-line, dzięki czemu członkowie Stowarzyszenie mogli wziąć udział w liczniejszym niż zwykle gronie osób. Konferencja odbyła się z aktywnym udziałem Ministra Zdrowia dr Adama Niedzielskiego, Rzecznika Praw Pacjenta Bartłomieja Chmielowca w drugim dniu wysłuchaliśmy debaty „Wpływ pandemii Covid-19 na zdrowie psychiczne Polaków” z udziałem m.in. konsultanta krajowego ds. Psychiatrii prof. Piotr Gałeckiego. Konferencja odbyła się  W dniach 11-12 luty z okazji Dnia Chorego przypadającego na 11 lutego oraz Dnia Opiekuna, który zagościł w kalendarzu 12 lutego. https://www.youtube.com/watch?v=jdzJhzt2Hg8

XV Forum Organizacji Pacjentów Panel z 12 lutego 2021 r.

XV Forum Organizacji Pacjentów Panel z 11 Lutego 2021

12 lutego Dzień Opiekuna Osoby Chorej

Dziś 12 lutego przypada Dzień Opiekuna Osoby Chorej. Stowarzyszenie „Dla Rodziny” w swojej misji skupia rodziny osób chorujących psychicznie a więc często opiekunów faktycznych osób chorujących. Prowadzimy także program Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, w którym asystentami są osoby zajmujące się pomocą i opieką zawodowo. Asystenci na co dzień towarzyszą osobom z niepełnosprawnością w życiu codziennym, wspierają w drodze ku samodzielności. Pomoc drugiej osoby przywraca możliwości uczestniczenia w życiu społecznym. Praca opiekuna czy to faktycznego np. rodziny, osoby bliskiej, czy zawodowego jest wymagająca ale potrafi być także niezwykle gratyfikująca -pomaganie innym daje wiele satysfakcji i spełnienia. Wszystkim opiekunom i ich podopiecznym życzymy wytrwałości, codziennych sukcesów i dobrego zdrowia.

link do artylułu Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej: http://ippez.pl/ogolnopolski-dzien-opiekuna/

Elastyczność psychologiczna część II warsztaty 5 luty 2021r.

Zapraszamy na warsztaty które odbędą się o godz: 16:30 do 18:00  

Warsztaty poprowadzi psycholog terapeuta Marta Ziętal.

Link do spotkania za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams: http://bit.ly/elastycznosc_psychologiczna2

Przed i po warsztatach odbędą się indywidualne porady/konsultacje psychologiczne – o godzinie15.30-16.30 i 18.00-19.00. Prowadzenie konsultacji: psycholog, tearapeuta Marta Ziętal. 

Warsztaty odbywają się dzięki programowi TRANSFER-innowacyjny program przeniesienia usług z instytucji do środowiska, finansowanemu ze środków EFS-POWR

Elastyczność psychologiczna część I warsztaty 28 stycznia 2021r.

Stowarzyszenie „Dla Rodziny” zaprasza na grupę wsparcia/warsztat „Elastyczność psychologiczna”. Podczas warsztatów dowiecie się Państwo czym jest umiejętność bycia obecnym w teraźniejszej chwili, z pełną otwartością na własne doświadczenie oraz podejmowanie działań zgodne z własnymi wartościami, ale również będziecie mogli poćwiczyć jej poszczególne elementy.Warsztaty przewidziane są na dwa spotkania/dwie części. Na pierwszą część zapraszamy Państwa w dniu 28 stycznia 2021r. o godz. 16.30. Prowadzenie: psycholog, terapeuta Marta Ziętal.  Uwaga: Spotkania odbędą się w formie hybrydowej – online i w siedzibie Stowarzyszenia. 5 osób które maja problem z dostępem do internetu, zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 38 lok 9U, dla pozostałych zapewniamy uczestnictwo online.  Link do spotkania za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams: http://bit.ly/elastyczność_psychologiczna_28_stycznia Wszelkie pytania i zgłoszenia prosimy kierować bezpośrednio pod e-mail:stowarzyszenie@serwer1488236.home.pl lub tel.: 42 616 05 16.Więcej na: www.dla-rodziny.org.pl. Zapraszamy!  Warsztaty odbywają się dzięki programowi TRANSFER-innowacyjny program przeniesienia usług z instytucji do środowiska, finansowanemu ze środków EFS-POWR.

Szkolenie dla Zespołu AOON w ramach projektu Opiekuńcza Łódź – BIS

W dniu 21.01.2021 zostanie przeprowadzone całodzienne szkolenie dla zespołu AOON (asystenci, psycholog, wolontariusze) poświęcone niepełnosprawności. Celem szkolenia jest zwiększenie umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, wypracowanie wspólnych metod pomocy zespołu AOON Stowarzyszenia . Szkolenie odbędzie się dzięki programowi Opiekuńcza Łódź – Bis, który jest finansowany ze środków EFS poprzez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Z uwagi na ograniczenia wywołane pandemią wirusa SARS-CoV-2, szkolenie przeprowadzone zostanie w formie hybrydowej. Prowadzenie: Krzysztof Matosek oraz Bożena Szot-Matosek.

Skrócony Program:

– Aktywizowanie ON do samodzielności życiowej i zawodowej

– Charakterystyka rodzajów niepełnosprawności, jak pracować z osobą niepełnosprawną – Niepełnosprawność widoczna, niewidoczna, etapy akceptacji niepełnosprawności i rodzaje niepełnosprawności.

– Bariery jakich doświadczają osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności

Żegnamy Krzysztofa,

Stowarzyszenie ze smutkiem przyjęło wiadomość o odejściu w dn. 24.11.2020 kolegi, pracownika, członka Zarządu Krzysztofa Jaraczewskiego. Krzysztof pomagał innym, był pedagogiem, bardzo lubianym i cenionym przez swoich podopiecznych, których wspierał będąc  m.in. Asystentem osobistym. Pracował także w innych ośrodkach. Był tuż spełnieniem marzenia ukończenia studiów z psychologii. Covid zabrał go nagle w niespełna dwa tygodnie, ostatnie dni walcząc w szpitalu pod respiratorem. Będzie nam Ciebie Krzysztofie bardzo brakowało. Wyrazy współczucia dla Rodziny.

Grupa wsparcia: Radzenie sobie ze stresem i lękiem – 26 Listopada 2020 r. 16:30

Zapraszamy do udziału w grupie wsparcia i warsztacie psychoedukacyjnym, którego tematem przewodnim będzie: Radzenie sobie ze stresem i lękiem. Prowadzenie: psycholog, terapeuta Marta Ziętal. Spotkanie realizowane w ramach programu TRANSFER -innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. Zadanie: Wsparcie dla rodzin osób chorujących psychicznie. Zapraszamy.Spotkanie będzie prowadzone przez aplikację Microsoft Teams. Link do spotkania: http://bit.ly/grupa_wsparcia2

Nie jesteś sam możemy Ci pomóc. Skorzystaj z formularza kontaktowego. 

Kontakt z nami , kliknij przycisk poniżej aby przejść do strony kontaktowej

TRANSFER:
innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do
środowiska. II etap – testowanie modelu

Zapraszamy na
spotkania psychoedukacyjne dla rodzin i opiekunów osób chorujących psychicznie:

 

 

 


PAŹDZIERNIK 2020 

 

Uzależnienia
– profilaktyka, leczenie

prowadzenie: dr Katarzyna Sowińska – lekarz psychiatrii

 

13.10 (wtorek)

 

godz. 17.00

 

 

 

Grupa wsparcia – relacje w rodzinie, umiejętności rozwiązywania problemów

prowadzenie: mgr Marta Ziętal – psycholog

 

29.10 (czwartek)

 

godz. 16.30

Stowarzyszenie „Dla Rodziny” Partner nr3,  Zadanie 11: Wsparcie dla rodzin osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi

     

 

WRZESIEŃ 2020

 

ZDROWIE PSYCHICZNE – profilaktyka, leczenie

prowadzenie: dr Wojciech Pabjańczyk – lekarz psychiatrii

 

25.09 (piątek)

 

godz. 17.00

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie 29 Września 2020 r. godz. 16:30 w siedzibie Stowarzyszenia ul. Piotrkowska 38 lok 9U 

Relacja z Pikniku TV TOYA

Relację z Pikniku podwórkowego, Tu Mieszkam, uczę się, dbam o zdrowie, można zobaczyć już w najbliższy piątek 25 września o godzinie 17.00 w TV Toya w programie Prosto z miasta. Link: Link do reportażu TV TOYA

Nadchodzące wydarzenia

ZAPRASZAMY NA PIKNIK PODWÓRKOWY – ULOTKA WYDARZENIA DO POBRANIA  

Już jutro wraz Łamigłówka – „Nauka to zabawa”, Pracownia artystyczna PAPAZ, mieszkańcami zapraszamy na podwórko przy ul. Piotrkowskiej 38 na piknik podwórkowy „Tu mieszkam, uczę się, dbam o zdrowie” w ramach programu Moje miejsce na Ziemi. W programie występy muzyczne, zabawy z animatorem , prezentacja i wystawa konkursu „Prześwity bramowe”, warsztaty makramy, tkania oraz stoiska prowadzonych  programów Asystenta Osoby Niepełnosprawnej, programu wsparcia dla rodzin osób chorujących psychicznie TRANSFER( konsultacje z psychologiem, pracownikiem socjalnym). Udział jest bezpłatny. Do zobaczenia!

 

Wsparcie w organizacji Pikniku: FundacjaOrlen @FundacjaORLEN, firma Ziaja, firma Rossmann, firma IP Sound, Kawiarnia Miriam, Targowisko Zielony Rynek, Just Lodz, Łódzka Izba Architektów, Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych. 
 

19 IX 2020 r godzina 12:00 – 17:00 Piotrkowska 38 lok 9U.

 
 

Program ogólny do pobrania 

Udział w Pikniku jest bezpłatny

WRZESIEŃ

Walne zebranie w sprawie sprawozdania za rok 2019 r. – 29 wrzesień 2020 r. Wtorek godz 16:30 I termin 17:00 II termin. Zapraszamy wszystkich członków stowarzyszenia, z uwagi na ograniczenia związane z pandemią Covid – 19. Prosimy o potwierdzenie udziału, osobistego 

MAJ

Gdy w całym kraju w najlepsze trwa epidemia, a wiele osób pracuje zdalnie, Stowarzyszenie idzie za tym przykładem i swoją działalność przenosi (na ile to możliwe) do Internetu.

Podopieczni programu Opiekuńcza Łódź – Bis łączą się z innymi Podopiecznymi oraz asystentami, by dowiedzieć się czegoś nowego, a przy okazji walczyć z samotnością. W tym miesiącu poruszony zostanie m.in. temat bezpieczeństwa w Internecie, nauki makramy, motywacji czy wpływu stylu życia na zdrowie.

Także członkowie programu Transfer nie próżnują i pracują zdalnie – w tym miesiącu przeprowadzone zostaną szkolenia m.in. „Optymizmu można się nauczyć” oraz podstaw tematyki mindfulness.Pik

Stowarzyszenie można wspierać przesyłając darowiznę lub 1% podatku. Dziękujemy!

Nr KRS: 0000207011

Nr konta bankowego:

25 1500 1038 1210 3007 7890 0000

Bank BZ WBK oddział Łódź

Stowarzysznie „Dla Rodziny”

Organizacja Pozarządowa

Siedziba

ul. Piotrkowska 38 lok 9U 90-265 Łódź

Contacts

+42 616 05 16 
stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl

Aktualny Zarząd Stowarzyszenia 2019r.:

 • Piotr Chuchler – Prezes Zarządu
 • Tadeusz Klemba – Wiceprezes Zarządu
 • Halina Jastrzembska – Skarbnik Zarządu
 • Kamila Morawska – Sekretarz Zarządu
 • Krzysztof Jaraczewski – Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia:
 • Wacław Podwysocki
 • Zenon Wybrański


V Zarząd Stowarzyszenia – kadencja  2014 – 2018

 • Piotr Chuchler – Prezes Zarządu
 • Tadeusz Klemba – Wiceprezes Zarządu
 • Zdzisława Urbaniak – Skarbnik
 • Halina Jastrzembska – Członek Zarządu
 • Wybrański Zenon – Sekretarz Zarządu

Komisja Rewizyjna stowarzyszenia – kadencja 2014 – 2018

 • Janowska Maria
 • Marczyńska Bożena
 • Wolniak Bożena

III Zarząd stowarzyszenia – kadencja 2011-2014

 • Piotr Chuchler – Prezes Zarządu
 • Tadeusz Klemba – Wiceprezes Zarządu
 • Zdzisława Urbaniak – Skarbnik Zarządu
 • Ewa Gierach – Sekretarz Zarządu
 • Zenon Wybrański – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia – kadencja 2011-2014

 • Maria Janowska – przewodnicząca komisji
 • Halina Jastrzembska – członek komisji
 • Bożena Marczyńska – członek komisji

Władze wybrane na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym w dniu 14 kwietnia 2011r


II Zarząd Stowarzyszenia – kadencja 2008-2012

 • Piotr Chuchler – Prezes Zarządu
 • Barbara Durka – Wiceprezes Zarządu ( w miejsce Jadwigi Grzesik)
 • Zenon Wybrański – Skarbnik Zarządu

Komisja rewizyjna kadencji 2008-2012

 • Maria Janowska
 • Izabela Ligier
 • Bogdan Przedecki

Skład Zarządu Stowarzyszenia w latach wcześniejszych:

Lata 2004 -2008 (I zarząd stowarzyszenia)

 • Maria Janowska – Prezes
 • Izabela Ligier – Skarbnik
 • Jolanta Baranowska – Sekretarz